Quyết định số 1464/QĐ-UBND

Quyết định số 1464/QĐ-UBND về việc xác định lại giá trị doanh nghiệp Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần ( ngày 27/01/2005 ) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số 1464 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ ngày 15 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI thủy điện quang nam tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp NHÀ NƯỚC SANG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀY 27 01 2005 . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 4964 QĐ-UB ngày 29 11 2004 của UBND tỉnh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam Theo Biên bản của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp về việc xác định lại giá trị doanh nghiệp Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần ngày 27 01 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần ngày 27 01 2005 Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam như sau 1- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31 12 2003 được xác định theo Quyết định số 4964 QĐ-UB ngày 29 11 2003 là a- Giá trị thực tế của doanh nghiệp đồng. b- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước đồng. c- Tài sản chờ thanh lý đồng. 2- Xác định lại tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần ngày 27 01 2005 là a- Giá trị thực tế của doanh nghiệp đồng. b- Giá trị phần vốn của Nhà nước đồng. c- Tài sản chờ thanh lý đồng xử lý theo quy định. 3- Đối với khoản nợ thuế đồng từ khi xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31 12 2003 đến thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang Công ty cổ phần ngày 27 01 2005 trong thời gian này Công ty hoạt động kinh doanh thua lỗ đồng. Ngày 07 4 2006 Bộ Tài chính có công văn số 4647 BTC-TCDN về xử lý số lỗ của Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam theo đó Công ty được xem xét xóa nợ đọng ngân sách .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.