Nghị định số 52/2006/NĐ-CP

Nghị định số 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 52 2006 NĐ-CP Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 15 tháng 6 năm 2004 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của các loại hình doanh nghiệp bao gồm công ty cổ phần công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Phát hành trái phiếu bổ sung vốn tự có của các tổ chức tín dụng thuộc sở hữu Nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 khoản 3 Điều 46 khoản 1 Điều 47 Nghị định này. 3. Phát hành trái phiếu của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu ra công chúng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau 1. Trái phiếu doanh nghiệp sau đây gọi tắt là trái phiếu là một loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành xác nhận nghĩa vụ trả cả gốc và lãi của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu. 2. Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của cùng một tổ chức phát hành theo các điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành. 3. Trái phiếu không chuyển đổi là loại trái phiếu không có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu. 4. Trái phiếu có bảo đảm là loại trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần gốc lãi khi đến hạn bằng tài sản của tổ chức phát hành hoặc bên thứ ba hoặc bảo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.