Quyết định số 338/2006/QĐ-UBCK

Quyết định số 338/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 338 2006 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HỦY ĐÀNG KÝ GIAO DỊCH TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ĐỂ NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 244 QĐ-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - - Lưu VP PTTT. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Bằng HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ĐỂ NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hỒ chí minh Ban hành kèm theo Quyết định số 338 QĐ-UBCK ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước I. Quy trình thực hiện 1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội TTGDCK Hà Nội hướng dẫn và giám sát tổ chức đăng ký giao dịch . Công bố thông tin bất thường sau khi

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.