Quyết định số 115/QĐ-UBCK

Quyết định số 115/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Ủy ban chứng khóan nhà nước ban hành | BỘ TÀI CHÍNH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 115 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 02 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Thông tư số 126 2004 TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 95 2006 TT-BTC ngày 12 10 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 126 2004 TT-BTC ngày 24 12 2004 Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Phát hành Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu về Bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thay thế Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành theo Quyết định số 491 2005 QĐ-UBCK ngày 01 11 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 2. Các công ty chứng khoán thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần cho doanh nghiệp phải ban hành quy chế đấu giá có nội dung phù hợp với Quy chế mẫu này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Trưởng ban Quản lý phát hành Giám đốc các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . CHỦ TỊCH Nơi nhận - Như điều 4 - Cục TCDN - Các CTCK - Lưu VP Ban QLPH. _ Vũ Bằng QUY CHẾ MẪU BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP . TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Ban hành kèm theo Quyết định số 115 2007 QĐ-UBCK ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ChươngI QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp. tên Tổ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    378    1    20-06-2024
106    118    3    20-06-2024
27    303    2    20-06-2024
8    365    7    20-06-2024
44    324    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.