Thông tư số 28/2007/TT-BTC

Thông tư số 28/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài Chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 28 2007 TT-BTC Hà Nội ngày 03 tháng 04 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ CẤP PHÁT THANH TOÁN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01 2002 QH11 ngày 16 12 2002 Căn cứ các Nghị đính số 52 1999 NĐ-CP ngày 8 7 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng số 12 2000 NĐ-CP ngày 5 5 2000 và số 07 2003 NĐ-CP ngày 30 1 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 9 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 Căn cứ Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 9 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước Quyết định số 171 2006 QĐ-TTg ngày 24 7 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý cấp phát thanh toán quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ như sau Phần 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1. Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đều phải được quản lý theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Do đặc thù về nguồn vốn Thông tư này chỉ hướng dẫn bổ sung một số điểm về việc quản lý cấp phát thanh toán quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Đối với dự án có cơ chế quản lý cấp phát thanh toán quyết toán vốn đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính có hướng dẫn riêng. 2. Vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ chỉ bố trí cho các dự án đầu tư thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 171 2006 QĐ-TTg ngày 24 7 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 dưới đây gọi tắt là Quyết định 171 2006 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.