Thông tư số 38/2007/TT- BTC

Thông tư số 38/2007/TT-BTC việc hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành dành cho thị trường chứng khoán | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 38 2007 TT-BTC Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Thi hành Luật chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 6 2006 Luật chứng khoán Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng công bố thông tin Đối tượng công bố thông tin bao gồm Công ty đại chúng tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng tổ chức niêm yết công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ công ty đầu tư chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán SGDCK Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TTGDCK và các cá nhân liên quan. 2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin . Việc công bố thông tin phải đầy đủ chính xác và kịp thời theo qui định của pháp luật. . Việc công bố thông tin phải do Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người được uỷ quyền công bố thông tin công bố. Trường hợp có bất kỳ người nào công bố thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán thì người được uỷ quyền công bố thông tin phải xác nhận hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn hai mươi bốn 24 giờ kể từ khi thông tin trên được công bố. . Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN SGDCK hoặc TTGDCK về nội dung thông tin công bố cụ thể như sau a. Công ty đại chúng tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ SGDCK TTGDCK khi thực hiện công bố thông tin phải đồng thời báo cáo UBCKNN. b. Tổ chức niêm yết công ty chứng khoán thành viên công ty đầu tư chứng khoán đại chúng công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi thực hiện công bố thông tin phải đồng thời báo cáo UBCKNN SGDCK hoặc TTGDCK. . Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.