Quyết định số 27/2007/QĐ - BTC

Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2007/QĐ-BTC | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 27 2007 QĐ-BTC Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ Quy đính chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị liên quan các công ty chứng khoán và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng TƯ và các ban của Đảng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Toà án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - UBND HĐND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - Công báo - Website Chính phủ - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Website Bộ Tài chính - L-u VT UBCKNN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 27 2007 QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán thành lập tại Việt Nam. Điều 2. Giải thích thuật ngữ Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Công ty chứng khoán là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán bao gồm một một số hoặc toàn bộ các hoạt động môi giới chứng khoán tự doanh chứng khoán bảo lãnh phát hành chứng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.