Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 599 2007 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức thị trường giao dịch cho chứng khoán của các tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật. Điều 2. Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật Chứng khoán Luật Doanh nghiệp Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan. - Tên gọi đầy đủ Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - Tên giao dịch quốc tế Hochiminh Stock Exchange - Tên viết tắt HOSE Điều 3. Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có con dấu riêng được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại trong nước nước ngoài là đơn vị hạch toán độc lập tự chủ về tài chính thực hiện chế độ tài chính chế độ báo cáo thống kê kế toán và kiểm toán theo quy định của pháp luật. Điều 4. Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 Luật Chứng khoán. Điều 5. Vốn hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 1. Vốn điều lệ một nghìn tỷ đồng bao gồm a Vốn ngân sách nhà nước cấp do Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao b Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động. 2. Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác. Điều 6. Cơ cấu tổ chức và hoạt động 1. Bộ máy .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    232    3    15-06-2024
112    6    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.