Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC

Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc Số 35 2007 QĐ-BTC Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các công ty quản lý quỹ và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - UBND HĐND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - Văn phòng TƯ và các ban của Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Chính phủ - Toà án Nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp - Các Trung tâm giao dịch chứng khoán - Công báo Website Chính phủ - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Website Bộ Tài chính - Lưu VT UBCKNN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỜNG Trần Xuân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    103    2    16-06-2024
2    518    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.