Quyết định số 45/2007/QĐ - BTC

Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC về quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ Tài Chính ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/QĐ-BTC | BỘ TÀI CHÍNH Số 45 2007 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Chứng khoán Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các công ty quản lý quỹ các tổ chức cá nhân và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . . KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỜNG - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - UBND HđnD các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - Văn phòng TƯ và các ban của Đằng - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Chính phủ - T à án Nhân _tối c_ao Ă Trần Xuân Hà - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Công báo Website Chính phủ - Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp - Các Trung tâm giao dịch chứng khoán - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Website Bộ Tài chính - Lưu VT UBCKNN. QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 45 2007 QĐ-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này quy định việc huy động vốn thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng Quỹ thành viên sau đây gọi tắt là Quỹ và các hoạt động liên quan tới hoạt động quản lý Quỹ của Công ty quản lý quỹ Ngân hàng lưu ký Ngân hàng giám sát trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Quy định về việc thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.