Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 128 2007 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 12 tháng 7 năm 2006 Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại tờ trình số 22 TTr-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau A. Mục tiêu 1. Mục tiêu tổng quát Phát triển nhanh đồng bộ vững chắc thị trường vốn Việt Nam trong đó thị trường chứng khoán đóng vai trò chủ đạo từng bước đưa thị trường vốn trở thành một cấu thành quan trọng của thị trường tài chính góp phần đắc lực trong việc huy động vốn cho đầu tư phát triển và cải cách nền kinh tế đảm bảo tính công khai minh bạch duy trì trật tự an toàn hiệu quả tăng cường quản lý giám sát thị trường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người đầu tư từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020 thị trường vốn Việt Nam phát triển tương đương thị trường các nước trong khu vực. 2. Mục tiêu cụ thể Phát triển thị trường vốn đa dạng để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và đầu tư của mọi đối tượng trong nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2010 giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán đạt 50 GDP và đến năm 2020 đạt 70 GDP. B. Quan điểm và nguyên tắc phát triển thị trường vốn 1. Hình thành và phát triển đồng bộ cơ cấu của thị trường vốn trong đó thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng bảo đảm huy động và phân bổ có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng kinh tế phối hợp chặt chẽ với thị trường tiền tệ trong việc kiềm chế lạm phát ổn định tiền tệ hội nhập thành công với thị trường vốn quốc tế. 2. Xây dựng và phát triển thị trường vốn có cấu trúc hợp lý đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch nâng cao năng lực cạnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.