Quyết định số 124/QĐ-SGDHCM

Quyết định số 124/QĐ-SGDHCM về việc ban hành quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành | SỞ GIAO DỊCH CHỨNG khoán THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 124 QĐ-SGDHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ Chí minh Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 01 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2007. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trưởng phòng ban thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như điều 3 - UBCKNN để báo cáo - Các CTCK Thành viên - Các Công ty niêm yết - Các Thành viên Lưu ký - NH chỉ định thanh toán - TTLKCK - Lưu Trần Đắc Sinh QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ban hành kèm theo Quyết định số 124 QĐ-SGDHCM ngày 09 thángio năm2007 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về hoạt động giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau đây gọi tắt là SGDCK . Điều 2. Giải thích thuật ngữ Trong quy chế này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Thành viên giao dịch tại SGDCK là công ty chứng khoán được SGDCK chấp thuận trở thành thành viên giao dịch sau đây gọi tắt là thành viên . 2. Hệ thống giao dịch là hệ thống máy tính dùng cho hoạt động giao dịch chứng khoán tại SGDCK . 3. Hệ thống chuyển lệnh là hệ thống thực hiện việc chuyển các lệnh giao dịch của nhà đầu tư từ thành viên đến SGDCK . 4. Biên độ dao động giá là giới hạn dao

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    155    18    16-06-2024
8    94    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.