MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM (CHARACTER REFERENCE FORM)

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương ( I have implemented very well the law of state and other local regulations). Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty.( Therefore, I wish to be confirnmed my character reference to supplement the application profile in.)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG