Báo cáo khoa học: "ảnh hưởng của khoảng cách gieo trồng và phân bón.đên ssinh trưởng của cây morina olfiefra"

Tuyển tập báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học nông nghiệp 1 đề tài: ảnh hưởng của khoảng cách gieo trồng và phân ssinh trưởng của cây morina olfiefra. | Ảnh hưởng của khoảng cách gieo trồng và phân bón. ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH GIEO TRỔNG VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY MORINGA OLEIFERA Effect of planting density and fertilizer on growth of Moringa oleifera Đặng Thúy Nhung SUMMARY In order to use Moringa oleifera as a forage for domestic animals an experiment was conducted to determine effect of planting density and level of fertilizer application on growth rate of the plant in the Autumn of 2004 in Hanoi Agricultural University. Three planting densities 40x20 40x40 and 60x50cm were applied. For each planting density there were 2 groups a control group without fertilizer and an experimental group with fertilizer . Parameters observed included plant height and number of leaves per branch. It was observed that M. oleifera seeds sprouted after 7 days of treatment. The lowest height was in 120 days while the highest height was cm. Leaf number per branch varied from 13 to . The planting density of 40x40cm was the best for the growth of M. oleifera. Within the same planting density for the whole duration of 120 days of growing fertilized plants had a higher growth rate and the number of leaves per branch than non-fertilized plants. Key words Moringa oleifera planting density fertilizer growth. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Moringa Oleifera Lamk là một loại cây họ đậu tầm vóc trung bình sinh trưởng nhanh chống chịu khô hạn tốt có nguồn gốc từ phía Bắc Ấn Độ Ramachandran 1980 nhưng được trồng phổ biên ở nhiều nước trên thế giới. Lá hoa và quả của M. oleifera không những có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao mà còn có tính ngon miệng. Do đó M. oleifera đã được sử dụng làm thức ăn thuốc chữa bệnh và nhiều công dụng khác cho người và động vật Anwar 2007 . Thử nghiệm đầu tiên ở Nicaragua cho thấy sinh khối của cây M. oleifera rất cao. Sau 8 tháng gieo trồng với mật độ là hạt ha với chu kỳ thu hoạch 50 - 60 ngày lần sản lượng của cây đạt 120 tấn chất khô ha năm Berker và Makker 2003 . Ở nước ta hạt M. Oleifera

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN