Bản gia đình tự kê khai đất Nông nghiệp

Tham khảo tài liệu bản gia đình tự kê khai đất nông nghiệp , tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 200 Bản gia đình tự kê khai đất nông nghiệp (Về diện tích thu hồi, tài sản trên đất nằm trong chỉ giới, mốc giới GPMB) Dự án: I. Chủ kê khai 1. Họ tên Chủ sử dụng đất: Thường trú tại: . 2. Họ tên Chủ tài sản trên đất: Thường trú tại: . II. Đất nông nghiệp bị thu hồi Thửa số Tờ bản đồ số: Tổng diện tích: . m2 Trong đó: - Diện tích thu hồi: m2 - Diện tích đất còn lại: m2 - Nguồn gốc đất và thời gian sử dụng( Ghi rõ khoán 10, đất giao theo nghị định 64 CP, đất ao, đất tận dụng hoang hoá ) III. Đất khác: ( Ghi diện tích đất đường mương nội đồng, đất nghĩa trang do xã quản lý, đất tận dụng, hoang hoá ) IV. Tài sản trên đất: ( Trồng loại rau màu nào ghi đúng loại rau màu đó, nếu trồng cây ăn quả ghi số cây đường kính gốc cây, mật độ trồng trên diện tích m2, thả cá gì ghi rõ). Chủ kê khai ( Ký, ghi rõ họ tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG