Tờ trình xin phê duyệt phương án đền bù

Phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng | Uỷ ban nhân dân Xã . ***** Số /TT-UB cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- , ngày tháng năm 200 Tờ trình V/v Xin phê duyệt phương án đền bù đất đai, hoa màu để Giải phóng mặt bằng giai đoạn .Giao cho Kính gửi : - Uỷ ban nhân dân tỉnh . - Hội đồng thẩm định giá đền bù tỉnh . - Uỷ ban nhân dân huyện . - Căn cứ vào quyết định số: ngày của UBND . Về việc thu hồi đất giao cho công ty để . - Căn cứ quyết định số ngày của UBND tỉnh . về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2006. - Căn cứ quyết định số ngày . của UBND tỉnh . về việc ban hành quy định một số điểm cụ thể thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Uỷ ban nhân dân xã và Công ty đã lập Phương án đền bù Giải phóng mặt bằng xã số /PA-UB ngày tháng năm 2007. Để có cơ sở trả tiền đền bù, GPMB giai đoạn , Uỷ ban nhân dân xã và Công ty . kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ., Hội đồng thẩm định giá đền bù tỉnh , Uỷ ban nhân dân huyện . phê duyệt phương án đền bù đất đai, hoa màu và tài sản trên đất xã – huyện . (Có phương án đền bù chi tiết kèm theo) Vậy đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sớm phê duyệt phương án đền bù để Công ty nhanh chóng Giải phóng mặt bằng. Xin trân trọng cảm ơn ./. Đại diện chủ đầu tư T/M uỷ ban nhân dân xã

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG