Văn bản đề nghị xác định hạng đất

Phục vụ công tác GPMB | Uỷ ban nhân dân Xã . Số: /CV-UB Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------o0o----------- , ngày tháng năm 2006 Đề nghị xác định hạng đất Kính gửi: Chi cục thuế Huyện – Tỉnh . Căn cứ Quyết định số của UBND về việc thu hồi đất tại xã để thực hiện Dự án Để có cơ sở lập phương án bồi thường thiệt hại cho các hộ có đất bị thu hồi giai đoạn 3, Công ty cùng UBND xã . đề nghị Chi cục thuế Huyện . xác định hạng đất cụ thể như sau: Đất tại các thửa số, tờ bản đồ số xã . TT Loại đất Diện tích (m2) Hạng đất Ghi chú Vậy kính đề nghị Chi cục thuế Huyện xác định để Công ty có cơ sở thực hiện. Chi cục thuế huyện Công ty Ubnd xã

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG