Phương án đền bù GPMB

Tham khảo tài liệu phương án đền bù gpmb , tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Uỷ ban nhân dân Xã ***** Số /TT-UB cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- , ngày tháng năm 200 Phương án đền bù đất đai ,hoa màu trên diện tích đất thu hồi tại thôn và thôn , xã giao cho công ty . thuê để Kính gửi : - Hội đồng thẩm định phương án đền bù thiệt hại Tỉnh - Uỷ ban nhân dân huyện - Căn cứ vào quyết định số : . ngày . của UBND tỉnh . về việc thu hồi đất giao cho công ty . thuê để xây dựng . - Căn cứ quyết định số . ngày của UBND tỉnh . về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007. - Căn cứ quyết định số . ngày của UBND tỉnh . về việc ban hành quy định một số điểm cụ thể thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. UBND xã . cùng công ty . tiến hành lập phương án đền bù đất đai hoa mầu cho các hộ dân bị thu hồi như sau : Tổng diện tích đất đền bù là : m2 Trong đó : Diện tích đất 2L là : m2 Diện tích đất GTTL là : m2 ( Có danh sách kèm theo ) 1 Bồi thường thiệt hại đất nông nghiệp cho các hộ dân: - Đất nông nghiệp: m2 x đ/m2 = đ 2 Hỗ trợ đất công cho UBND xã: - Đất nông nghiệp: m2 x đ/m2 = đ - Đất giao thông thuỷ lợi, đất khác : m2 x đ/m2 = đ 3 Hỗ trợ về hoa màu trên đất: - Hoa màu cho hộ gia đình đất nông nghiệp: (2L) m2 x đ/m2 = đ - Hoa màu trên diện tích đất công ích m2 x đ/m2 = đ 4 Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho hộ dân : m2 x đ/m2 = đ 5 Hỗ trợ ổn định cuộc sống cho các hộ dân : m2 x đ/m2 = đ 6 Kinh phí hỗ trợ ngân sách xã : - Hỗ trợ ngân sách xã xây dựng cơ sở hạ tầng theo qui định : m2 x đ/m2 = đ - Tự nguyện hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề cho địa phương trên diện tích đất công ích : m2 x đ/m2 = đ - Tự nguyện hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề cho địa phương trên diện tích đất giao thông thuỷ lợi, đất khác: m2 x đ/m2 = đ 7 Kinh phí giải phóng mặt bằng Công ty trực tiếp chi trả : m2 x đ/m2 = đ 8 Kinh phí thẩm định : m2 x 150 đ/m2 = đ Tổng cộng : (Từ 1 đến 8 ) là : đ Vậy kính đề nghị hội đồng thẩm định phương án đền bù thiệt hại trình UBND tỉnh phê duyệt để UBND xã và Công ty cùng các nghành có căn cứ thực hiện . chủ đầu tư T/M UBND xã T/M UBND Huyện

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    7    1    30-07-2021
37    21    2    30-07-2021