Thay đổi dữ liệu cần phân tích

Dữ liệu của ta không chỉ có doanh thu, mà còn có lợi nhuận. Sếp bắt ta phân tích cả lợi nhuận nữa. Không nhất thiết phải có 2 sheet cho các báo cáo doanh thu riêng, lợi nhuận riêng. VBA có thể làm được điều này. | Thay đổi dữ liệu cần phân tích Dữ liệu của ta không chỉ có doanh thu mà còn có lợi nhuận. sếp bắt ta phân tích cả lợi nhuận nữa. Không nhất thiết phải có 2 sheet cho các báo cáo doanh thu riêng lợi nhuận riêng. VBA có thể làm được điều này. Bảng điều khiển dùng thêm 2 Option button để chọn 1 trong 2 Doanh thu hoặc Lợi nhuận. Code gỡ field data hiện thời Doanh thu ra PHP Code With PivotTable 1 .PivotFields Sum of Doanhthu .Orientation xlHidden End With Code gắn Field khác Loinhuan vô PHP Code With PivotTable 1 .AddDataField PivotTable 1 .PivotFields Loinhuan _ Sum of Loinhuan xlSum End With Chú ý 1. Tên trường trong vùng Data Trường hiện hữu ta kéo vào vùng Data là Doanhthu nhưng tên trường thực sự để xử lý là tên mà Pivot table đặt tự động mà ta có thể thấy và sửa đổi trong Field setting. Thường là Sum of hoặc Count of . nối vào tên trường dữ liệu chính thức. Như hình ta có thể sửa tên field trong field setting từ Sum of Loinhuan thành LN thì khi gỡ ra phải gỡ field LN chứ không phải field Loinhuan . Tên LN này cũng có thể đặt bằng VBA. Nếu gộp 2 code trên lại đồng thời dùng chung cho cả 2 option button thì code sẽ là PHP Code Sub SelectField InField IIf N1 1 Doanhthu Loinhuan With PivotTable 1 .PivotFields IIf N1 2 DT LN .Orientation .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
240    9    0
6    8    0
8    13    0