Marketing ebook - The Power of 6 Sigma - Sức mạnh của 6 sigma (VNese)

Sau ISO, ngày nay người ta nói nhiều đến TQM, Lean Production, Sigma,. bản dịch tiếng Việt của Ngô Tuyền, Một cây chuyện đầy cảm xúc về việc 6-Sigma đã thay đổi như thế nào cách làm việc của chúng ta. | Subir Chowdhury Sức mạnh của 6 - Sigma Một câu chuyện đầy cảm xúc về việc 6-Sigma đ∙ thay đổi như thế nào cách làm việc của chúng ta Dịch: Ngô Tuyển Cuốn sách này để t−ởng nhớ Dr. W. Edwards Deming và tặng tất cả những người luôn theo đuổi chất lượng trong tất cả công việc của họ N ộ i d u n g Lời tựa Mở đầu Một ngày xúc động Bữa ăn tr−a được phục vụ Nuốt món 6-Sigma Sự khác nhau căn bản Sức mạnh của con người: Ai Làm Việc gì Đ−a sức mạnh con người vào thực tế Sức mạnh của quy trình: Năm bước của 6-Sigma Đ−a sức mạnh của quy trình vào thực tế Chúng tôi giao hàng Lời cảm ơn Về tác giả The Power of Six Sigma 2 L ờ i t ự a Caterpillar Inc. đã bắt đầu hành trình làm cho 6-Sigma trở thành một phần không tách rời của văn hoá công ty chúng ta. Cũng như bất cứ một nỗ lực thay đổi nào khác, việc giáo dục người lao động về nhu cầu cần thay đổi và có được sự tham gia tích cực của họ là rất quan trọng đối với sự thành công trong việc thực hiện 6-Sigma trong cả tổ chức toàn cầu của chúng ta. Trong cuốn Sức mạnh của 6-Sigma, Subir Chowdhury đã làm một công việc xuất sắc khi mô tả 6-Sigma được thực hiện như thế nào trong một tổ chức. Bằng văn phong hội thoại rất đời thực, tác giả đã làm cho một chủ đề phức tạp thành dễ hiểu cho bất cứ ai còn đang mới mẻ với những nguyên tắc của 6-Sigma. Những câu chuyện của những nhân vật trong Sức mạnh của 6-Sigma đã giải thích nhiều lần về khả năng của một nỗ lực thực hiện tốt 6-Sigma có thể làm thay đổi một tổ chức. ở Caterpillar, chúng ta đã thấy 6-Sigma như là một sức mạnh đằng sau chiến lược của công ty, giúp chúng ta đạt được sự tăng tr−ởng, giảm chi phí và các mục tiêu cải thiện chất lượng. Thành công của chúng ta là có lợi cho người lao động, khách hàng, mạng lưới đại lý, nhà cung cấp và các cổ đông. 6-Sigma sẽ làm thay đổi cách làm việc của chúng ta ở Caterpillar, như nó đã làm ở các công ty khác. . Barton Chủ tịch hội đồng quản trị Caterpillar Inc. The Power of Six Sigma 3 m ở đ ầ u Khi Chủ tịch General Electric Jack Welch ca ngợi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG