Bài báo cáo thuyết trình: Năng suất và 5S_ Bí mật thành công từ Nhật Bản

Một tài liệu giới thiệu và giúp các bạn thấu hiểu về 5S cùng với đó là cách thức áp dụng trong thực tiễn đã đem lại thành công cho Nhật Bản, rất đáng đọc và học dã rât thành công trong giai don ban dâu, nhng sau mot th i gian, nó nhanh chóng tr nên h i ht, hình th c và không hu ích do b áp dng xêp ngan nap nh ng vat cân thiêt sao cho có the de dàng lây chúng ra de s dng. | N ng su t và 5S Bí m t s thành công t i Nh t b n 10/11/2006 H i th o chia s kinh Hajime SUZUKI nghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 1 Làm th nào ng ư i Nh t ã thành công trong các ngành công nghi p ? 1. nh hư ng khách hàng 2. Quan ni m v n ng su t 3. Th c hành nh ng i u cơ b n nh t 4. Tích h p các ho t ng H i th o chia s kinh Hajime SUZUKI nghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 2 nh hư ng khách hàng 1. Th a mãn khách hàng Ch t l ng & s l ng Công ty Khách hàng 2. Công o n sau là khách hàng Ch t l ng & Ch t l ng & s l ng s l ng Tinh ch L p ráp Ngu i H i th o chia s kinh Hajime SUZUKI nghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 3 Quan ni m v n ng su t 1. 3 nguyên t c ch o 2. P, Q, C, D, S và M 3. Cho t t c m i ng i, b i t t c m i ng i H i th o chia s kinh Hajime SUZUKI nghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 4 Th c hành nh ng i u cơ b n nh t - 5S “5” t ti ng nh t 1) Seiri – Sàng l c 2) Seiton –S p x p 3) Seiso –S ch s 4) Seiketsu –S n sóc 5) Shitsuke –S n sàng H i th o chia s kinh Hajime SUZUKI nghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 5 Th c hi n nh ng i u cơ b n nh t – Cách ti p c n th c ti n B t u t nh ng vi c nh 1. khu v c làm i m 2. do nhóm d án 3. t p trung n l c H i th o chia s kinh Hajime SUZUKI nghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 6 Th c hành nh ng i u cơ b n nh t – Y u t thành công 1. Cam k t c a lãnh o 1) Th i gian c a b n thân (cho y ban, và cho các phân x ng) 2) Ngân sách (theo ch c bi t dành cho nhóm d án ) 3) Con ng ư i (Tr ng d án, i u ph i viên) 2. Th c hi n liên t C n 1 n m có th xây d ng nh ng n n t ng u tiên H i th o chia s kinh Hajime SUZUKI nghi m T11/2006 Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i 7 Các ho t ng tích h p M c tiêu V n PQCDSM Hi u qu > •N ng su t •Seiri • i u ki n •Tho mãn •L i t t nh t •Ch t l ng •Seiton khách hàng nhu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    57    17    06-08-2021