Marketing skills - Hướng dẫn sử dụng Eview

1. Vào thực đơn File/ New/ Workfile. 2. Chọn loại frequencey thích hợp dữ liệu ( Vd: Quaterly). 3. Tại Start date: nhập thời gian cho quan sát thứ nhất ( Vd: 1955:1). 4. Tại End date: Nhập thời giang cho quan sát cuối cùng ( Vd: 2000:2). 5. Nhấp OK. | HHưươớngùng dẫndẫn ssửử dudụngïng 1 Biên soạn: Thanh Phong BàiBài . GiớiGiới thiệuthiệu Khởûi độäng, thoáùt Giao diệän Cáùc thanh thực đơn 2 Biên soạn: Thanh Phong Start>Programs>Eview4>NhấpStart>Programs>Eview4>Nhấp Eview4 Eview4 Bài 1. Giới thiệu 3 Biên soạn: Thanh Phong MànMàn hình hình đầu đầu tiên tiên của của Eview Eview 4 4 Bài 1. Giới thiệu 4 Biên soạn: Thanh Phong ThoátThoát khỏi khỏi Eview Eview Chọn thực đơn File, sau đó chọn Exit Bài 1. Giới thiệu 5 Biên soạn: Thanh Phong ThựcThực đơn đơn File File Bài 1. Giới thiệu 6 Biên soạn: Thanh Phong ThựcThực đơn đơn Edit Edit Bài 1. Giới thiệu 7 Biên soạn: Thanh Phong ThựcThực đơn đơn Objects Objects Bài 1. Giới thiệu 8 Biên soạn: Thanh Phong ThựcThực đơn đơn Quick Quick Bài 1. Giới thiệu 9 Biên soạn: Thanh Phong ThựcThực đơn đơn Options Options Bài 1. Giới thiệu 10 Biên soạn: Thanh Phong ThựcThực đơn đơn Quick Quick Bài 1. Giới thiệu 11 Biên soạn: Thanh Phong ThựcThực đơn đơn Options Options Bài 1. Giới thiệu 12 Biên soạn: Thanh Phong ThựcThực đơn đơn Windows Windows vàvà Help Help Bài 1. Giới thiệu 13 Biên soạn: Thanh Phong BàiBài 2. 2. EviewEview căn căn bản bản Tạïo mớùi Workfile (New) Lưu workfile (Save) Mởû workfile sẵün cóù (Load) Thay đổåi kích thướùc workfile (resizing) Sắép xếáp cáùc biếán củûa workfile (sort) Trích lọïc dữõ liệäu từ workfile (extracting) Thay đổåi cáùch thểå hiệän củûa workfile Cáùc đốái tượïng vàø cáùc thao táùc trên đốái tượïng 14 Biên soạn: Thanh Phong TạoTạo một một workfile workfile 1. Vào thực đơn File/New/Workfile 2. Chọn loại frequency thích hợp dữ liệu (Vd: Quaterly) 3. Tại Start date Ỉ nhập thời gian cho quan sát thứ nhất (Vd: 1955:1) 4. Tại End date Ỉ nhập thời gian cho quan sát cuối cùng (Vd: 2000:2) 5. Nhấp OK Bài 2. Eview căn bản 15 Biên soạn: Thanh Phong TạoTạo một một workfile workfile

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    28    2    19-09-2021
31    12    1    19-09-2021