INTERMEDIATE KANJIBOOK - PART 8

Tham khảo tài liệu 'intermediate kanjibook - part 8', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MI bỌ ỹsỌ ỊsỌ Ịos bỌ ỊsỌ ỊsỌ vsỌ ơ ơ ịơs Ịsộ ịo ịox ịos t Ọ ơs sutyè ặiiịti tỉ QỌWí- Mtìi- j s 4 ìí s s 4 2 2 i 2 v itặịíỄỈỊĩOịOi f 111 m t ỉ 111 ỊsỌ ơ V à bỌ Ợ Ịơ ỊxỌ bỌ i3 y J ẵ - M h ỄỊ B PJTT x -thf iS7 iS iHy 1 it nii xz St M xz y -ứd ợ 2 -fe T p -í í ẵ -L n r- CMcÕ LÕÕr oÕơỉ ỉ r ọ bỌ bỌ Ị Ịo d 5 è o Ọ b s J-6 5í _ i H J t 4K 7. . Ị EEẸ s fr Sẩ oe è è CN cõ oõ 2 2Ĩ r bỌ bỌ o bỌ vộ Ỵb Ịox AJ rttl F M W 4K Ễề ẩg co L0 r ơ ZZ 1 1 M ậ. p 1 p x-3 4tm rộ M feta e s 42 CXI 5 tỌ _ 42 . Q Ịox . -3 JA d A p Sx x -H t Q 55 4 X M 45 Ạ ii _ s x2 ỊX ỴĨJ 4 Jill J ỀÍ - 2 ỳ M n H . . 1 r- CNCO -ư CD rs oo Ĩ j7 A J iib fj J Aj Aj AJ AJ Ẳ K C- AJ g Aj J 3 w IJ r tỌ HJ tọ Sấ Ù tỹ ụ iệí n WlQ AJ y 55 12 V t sp 22 -H -s x Px Ế 0 f 0 x s vin 4Q -w M II II II II II II c - 31 ợx ọ ợx _J nJSg ư r t Ỹ v qSHjx 1 ÍR 4 CD 2 CM CO ID CD M N 7. Lxòid oo tíĩoAv A E 8. iLfL 7gA7t 9. aòv ề ỉioềOh iè 10. ề d air ẶAt m. 1. 2 ỵKÍì À V L ộ t ỉ 3- i V i-j Tá 4. 1 ỷ V ì L Ý ĩ 5. am Vỉio 6. ÍÍS If Ỹ3 tỉ 7. BỹE ề -9 L tỉ 8- Mìil V - A -f A 9. lfAằA tỉ 10- B ISt Li9 ý v -ị-ĩ 11. Sỉb TA âg I - F o nTfv S ÍO . 1. a . 9 3 7 Av X ỉr 9 ằ oộ 9 X 19 ề ề Í9 X 1 èxto-f Ẫ ỉỉ d 9 X ề L 9 tz b. 9T 2. a . 7 7 tì V -S 7 ÍO í 77ỈO ồòv o b. 7 to L X to to T t 0 3. a . ÌỴ- 0 0 9 -tỉ b . y Cx ộlf If L tí s ƠLỳỷỗ If t -f 4. a. AV Ằ. Zì V tro-ỳá b. Av L ZrV - o L X 7 tĩ Ao-tfo-f ỉ 5. a. J J Ỷoti A ltv Ỹo Ỹo-ttATỈ I AỸOỶẴ b. 9 7 A 9 o o 9 0 D ò 19 3 ĩ A 9 3 Ằ. A L ò 0 6. a. f3 ế X faA Lề xtả tề i tỉ ặ X ô V f ỉ b. 7 i Z- 7. a. X A ỉ L X. A ẳ d ế f Ả b. ÌJ Ả 8. a. 3 7 If A L X 9 L X d ZiV L X 9 L X t Ito t L b. 7 7 Ả y KỸ d I. 1. b. Ùl LếỸ ffil AAỶ A 2. TM TV -Lx 9 5 b. 7T AV iLlV A T t t x 9 L 3Tg AL X dfe 3. W LAề c. W lfAĂ 19 wm X 4. 1W LAIfv a. LA Wtt LAL fệì AA L 233 5. o J2 ỈLÌ 6. tffi l lx9 7. 8. L v 9. tfrfc - v 10. féậ 0ộ t o c. 2 tz c. 1x9 im j-zk b. IBiỀỉ ề tì7V ỳị ffivL X 9 Ww Lx 9 -V Tỉ J a. WLx9 fr ffijtdx 9 CAJ-ta b. OW c. 9 X 3l iv M2 n n. 1. 2. 3. 4. a . Ệffl a. v in a in ĩ s a. WLV b . 5 . b. 6. b.