INTERMEDIATE KANJIBOOK - PART 9

Tham khảo tài liệu 'intermediate kanjibook - part 9', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ịS i73 ị it Sr 3 - s 3-7 introduce M HLjz V Z lz to introduce ê6M C .-lzX9 V self - introduction ù Jz 9 u 9 letter of introduction picture Wêt ỉ SỄ Ỳ M ỉ ÍT o 7t o a picture postcard X_Í31A a picture book ỉtìfê ề Ế Ằ oil painting fê JSt Ằ. colors paints ítìẩBê 4o X. portrait fêH V drawing and paintings y Ừ total whole general gross am WM3 Wofco Ỹ 9 5 X lz to synthesize to integrate Ỹ 5 Jz general election fêSỈ Ỹ 9 total amount EKfêÉ í c Ạ v Ỹ 9 è Gross National Product GNP 9 Í9 TSV lzA prime minister fê Ỹ9 l T on the whole 4T r L2 17 tf- LX V o shrink Ù Jz 9 X V to reduce ÍÈ tzh L Z lz to shorten 7u L arms reduction ffilSI L T miniature to become curly l ÍÈ fc o L X U to compress ỉê È O 9 to concenừate liquid ÍÈR L ty L reduced scale ÍỄ 5 to shorten to shrink 3ỳ weave MM Ỹ b -X 7P to organize T 4o Í9 hand woven MCiẳrẮ L Jz z p to dye and to weave historical person 268 r - _ ---------- J - r F X Jf - 34. ear I------------------------------------- M f 8 w17 18 BK6 BK33 JKB2-11 13 Mt L3 18 ỳsỳ employment occupation ẳÈ 5 L Ỉ Z U to find a job iS cV L J Z U to retire É 5 L Ỉ X U to suspend from work ẫW l5Li X7V to resign S UolM one s authority L X ÌỈ work place 4o L X corruption L fc 5 occupation ffi lz X fl one s professional career A L ỈC craftsman Iy 35. I ship I---------------------------------------------------------- 6 C lx 10 3 IKB2-Ỗ IKB2 7 - ----- 36 9 XÀ crossing jộ j-. -. 6 b 9 BK32 BK41 L5 -O 12. B cmỉấẻi ÍL 13 17 BK34 269 ÍL L 7 7 disorder confusion SLffl È Â 5 to abuse SLi Ệ À V o x u to be profuse SL . v 2À zưl to be confused ỉOI È Âz ểro disorderly confused SLU È Kỉ 5 X violent ỄL Ệ Ầ lỉo X U to overissue ÊSLÍ-tìrA war SL 7ẩ T to throw into disorder 38. R say w JIBH lỡ n U ií13 9 ĨỸ leỊ IKB2-9 BK31 BK41 Lift IKB2-10 B 7 nt 9 ST 9 nE 10 it 10 BK11 BK11 L3 BK27 Lift if 12 w 2 E 12 12 If i2 IKB2-1 IKB2-I 1KB2-2 IKB2-11 IKB2- 2 i git 14 14 Hr16 55 BK29 BK34 L7 Lô BK31 ả 2G FUC Lift BK27 JKB2-2 iẵ13 t 13 it13 SH BK9 BKU ỈKB2-1Ữ BK9 BKU Ị W15 Iff16 W15

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
163    89    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.