INTERMEDIATE KANJIBOOK - PART 9

Tham khảo tài liệu 'intermediate kanjibook - part 9', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ịS i73 ị it Sr 3 - s 3-7 introduce M HLjz V Z lz to introduce ê6M C .-lzX9 V self - introduction ù Jz 9 u 9 letter of introduction picture Wêt ỉ SỄ Ỳ M ỉ ÍT o 7t o a picture postcard X_Í31A a picture book ỉtìfê ề Ế Ằ oil painting fê JSt Ằ. colors paints ítìẩBê 4o X. portrait fêH V drawing and paintings y Ừ total whole general gross am WM3 Wofco Ỹ 9 5 X lz to synthesize to integrate Ỹ 5 Jz general election fêSỈ Ỹ 9 total amount EKfêÉ í c Ạ v Ỹ 9 è Gross National Product GNP 9 Í9 TSV lzA prime minister fê Ỹ9 l T on the whole 4T r L2 17 tf- LX V o shrink Ù Jz 9 X V to reduce ÍÈ tzh L Z lz to shorten 7u L arms reduction ffilSI L T miniature to become curly l ÍÈ fc o L X U to compress ỉê È O 9 to concenừate liquid ÍÈR L ty L reduced scale ÍỄ 5 to shorten to shrink 3ỳ weave MM Ỹ b -X 7P to organize T 4o Í9 hand woven MCiẳrẮ L Jz z p to dye and to weave historical person 268 r - _ ---------- J - r F X Jf - 34. ear I------------------------------------- M f 8 w17 18 BK6 BK33 JKB2-11 13 Mt L3 18 ỳsỳ employment occupation ẳÈ 5 L Ỉ Z U to find a job iS cV L J Z U to retire É 5 L Ỉ X U to suspend from work ẫW l5Li X7V to resign S UolM one s authority L X ÌỈ work place 4o L X corruption L fc 5 occupation ffi lz X fl one s professional career A L ỈC craftsman Iy 35. I ship I---------------------------------------------------------- 6 C lx 10 3 IKB2-Ỗ IKB2 7 - ----- 36 9 XÀ crossing jộ j-. -. 6 b 9 BK32 BK41 L5 -O 12. B cmỉấẻi ÍL 13 17 BK34 269 ÍL L 7 7 disorder confusion SLffl È Â 5 to abuse SLi Ệ À V o x u to be profuse SL . v 2À zưl to be confused ỉOI È Âz ểro disorderly confused SLU È Kỉ 5 X violent ỄL Ệ Ầ lỉo X U to overissue ÊSLÍ-tìrA war SL 7ẩ T to throw into disorder 38. R say w JIBH lỡ n U ií13 9 ĨỸ leỊ IKB2-9 BK31 BK41 Lift IKB2-10 B 7 nt 9 ST 9 nE 10 it 10 BK11 BK11 L3 BK27 Lift if 12 w 2 E 12 12 If i2 IKB2-1 IKB2-I 1KB2-2 IKB2-11 IKB2- 2 i git 14 14 Hr16 55 BK29 BK34 L7 Lô BK31 ả 2G FUC Lift BK27 JKB2-2 iẵ13 t 13 it13 SH BK9 BKU ỈKB2-1Ữ BK9 BKU Ị W15 Iff16 W15