Lucky Luke tập 03 (xuất bản 2011) - Đoàn lữ hành

Truyện tranh Luky Luke tập 03 (xuất bản 2011) Nổi tiếng với danh hiệu "người bắn nhanh hơn cái bóng của mình", song Lucky Luke - nhân vật chính của truyện luôn bảo vệ kẻ yếu, đứng về phía lẽ phải và phục vụ công lý. Lucky Luke đã giải quyết những mâu thuẫn với lòng can đảm, trí thông minh và cả sự may mắn. | uploaded for by tamtmt Lucky Luke 3 Rn cÁru Ĩ TTr V xz T ĨTVT c itnr TTttdct KlnxY Q VTTẤT RẢ AT Bộ SÁCH Lucky Luke được First News xuát bán THEO HỢP ĐÓNG BẢN QUYÉN VỚI Lucky Comics nám 2011 Í1C 4K Biẻn đích Thu Hoa - First News LUCKY LUKE Người bán nhanh hơn cái bóng của minh . Vù khi nối tiéng cúa chàng là. sự may mán tri thõng minh và lỏng can đám. JOLLY JUMPER Ban đống hãnh duy nhát của Lucky Luke có biệt tài phi nhanh hơn cái bóng của minh vã là chú ngựa duy nhát biết nấu ản giặt giù và kế cá. chơi cờ First News Always Innovative I nlofmalive NHÀ XUẤT BẢN TRẺ Ooontooa w Kir0i ie2O11 í LA CARAVANE Đoàn lo hành ỠA CAO BOI BAN NHANH HƠN CÁI BÓNỠ CỦA MÌNH LA CARAVAN E ĐUPUIS 1964 by Gosctnny and Morris DARGAÚD ẼDITEUR PARIS 1971 LUCKY COMICS All rights reserved Bât cứ sự sao chóp nào không được sư đóng ỹ cúa First News đéu là băt họp phãp và vỉ pham Luật Xuăt bán Việt Nam Luãl Bàn quyẻn Quốc tế và Cổng ước Bào hộ Bán quyên Sờ hủu Tri tuệ Beme. Cởng ty First News - Trí Việt giữ ban quyên xuất bản và phắt hành ần bàn tiếng Việt trẽn toàn thế giới theo hop đỏng chuyên giao bán quyên với NXB Lucky Comics. Uíreâỏd tại Vtệt ìa m on tuuện ttanG tại Aột 3tam y .ẾucGy u e ồưọc dịcG ta dộc giả Việt ĩam cả nGỏ Gội pGá nGán vật ituyện cGúc dệc giả ỮÌAtn tìm ÍỈ dọc ucHy u e mội niềm GạnG pGtíc tôi. Aĩ lừng cảm nGận từ tGòi tGaấu và còn Ạng mãi cGo dến ncịàtị Gôm nay. Lòi giới thiệu của ngài Frank Pezza Đọ diện Phát đoán Wallorue-Bruxeiles Vuvng Ọuóc Bi tại Việt Nam tong tuổi ttên đau itbi dã dánữ - CucGy u e Gắt -Axu dư ẻ ttên các ttang Gáo Spitou . tyẹn Gài èước nới về côtig cuộc nước Jỉìỹ và cuộc dống Gàng i tiên pGong. ỏạt truyện ầ J ucGy CuGe ỊÍòGtêí ÓỢ Guôn GGoác cGiêó áo dec c iếc GGân màu dồ ầm lumpet ặc Giệt. 3àó a naưòi iq cam ngưòi Gắn nGa nG Gon G. Các tập ttuuện Guôn lỉvt tGúc 1G dã ttỏ tGànG Gat Gủ trong ÍịcG dử ttuỳẹn ttanG gã con t7Cgày 12 ỈDÚng 6 nãm 1947 ngGtệp vang 3ội của mini 600 la một oại cau d cGinG P UC miền ổatị nyày của nGữny .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    109    4    30-06-2022
44    47    7    30-06-2022
13    15    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.