Tim hàm truyền cho bài toán trao đổi nhiệt

Tài liệu tham khảo về bài toán Tim hàm truyền cho bài toán trao đổi nhiệt