Lucky Luke tập 04 - Hôn thê của Lucky Luke (xuất bản 2011)

Luky Luke tập 04 - Hôn thê của Lucky Luke (xuất bản 2011) Hôn thê của Lucky Luke? Chẳng lẽ mới tập 4 mà chàng cao bồi của chúng ta đã quyết định "yên bề gia thất"? Tất nhiên là không rồi. Chàng lãng tử nhà ta còn nhiều cuộc phiêu lưu để kể cho độc giả mà. Lần này cũng chỉ là 1 cuộc phiêu lưu nữa mà thôi. Câu chuyện là hành trình "đi tìm 1 nửa" của những phụ nữ ở miền Đông- nơi vắng bóng phái mày râu, đến miền Tây- nơi thiếu vắng phái kẹp tóc. . | by tamtmt Lucky Luke 4 Bộ SÁCH Lucky Luke ĐUỢC First News XUẦT BẢN THEO HOP ĐỐNG BÀN QUYÉN VỞI Lucky Comics nảm 2011 cún ỉiOCKT ĩểữSS NÓI BẶT TRONG TẬP NAY. TỬ QUAI DALTON NÓI tiếng lã bâng cướp hung tợn nhắt ở Viên Tây lành án những nảm nhưng luỏn vượt ngục vã luỏn bị Lucky Luke truy bát. Xuất hiện thoáng qua trong tập náy như nhùng vai phụ đé rói sè trớ thánh vai chính trong rất nhiéu cuộc phiêu lưu nguy hiếm hay. ngó ngán. Tóm lại anh em Dalton nốí tiếng chảng kẽm. Lucky Luke tới mữc chÀng có Dalton sức háp dàn của bộ truyện náy sẽ giảm đi một nửa CANH MAY RÁƯ Ớ VIÊN TAY Khí phụ nữ chi chiếm tỳ lệ 1 10 trong số nhửng người đì khai phá mién Tảy hoang dả cânh đán ỏng luỏn ước ao một ngây một nứa thẻ giới áy sè đén VỚI họ. Cung với sự xuát hiẻn của các bà các cô sê lá mái ám gia đinh và nhửng dáu hiệu ban đáu vé cuộc sóng có vàn hóa bát ké. mạt trái muôn thuở của cuộc sóng hỏn nhãn JENNY O SULLIVAN Hòn thẻ của người khác nhưng lại được gán thánh hôn thê của Lucky Luke . Một cổ nâng có khiéu. áp đật cánh dãn óng đé tó rở vai bá chủ gia đinh. Dáu án của nàng Món Irish Stew đậm múi Vị bạc hà Biên dịch Thu Hoa - First News First News Always Innovative Informative NHÀ XUĂT BẢN TRE Oo ntooa w hop 1 SoanMt ự-đS Ấ CAO BỒI BAN NHANH HƠN CÁI BÓNỠ CỦA MÌNH Jlgay 12 tOáng 6 nãm 19-17 cruelty cCuíủ Kắíầầuóư ngniệp vang cCx của mìn 0 ttên các tuiHij Các Spitou . Ể ó a một foạt câu cKuyện Oài Ktíóc nói ve công cuệc cOinO pGục miền đấy nưóc OKỹ và cuộc ỏõíig Oàng ngày cảu nOững con ngưài tiên pOong. dc xn vạt ttung tâm của foạt ttuyện a J ucGy u e - cOàng caoOoi Mung GaogiòGiềtdẹ Cue ll RÊoác c iếc ác gi-fe e en ức mi vàng và cc ec clỉiểc ROãn màu etc Kìm bạn cùng cOú ngựaJoiiy jumpet ồậcGiệt. ó a nguôi anG Oàng Ềàc pbóng và dung cam nguôi Gắn nGauK Oon cả cái Gong cua mìnO. Các tập ttuyệii Guôn ílẽỉ tOúc Gằng một nG ảnO ttảtOàiiG Gât Oil ttong ỌcO dử ttuýẹn ttanổ yã vi ngGèo dơn àộc toikỊ HÙM tiên con ngụa của nunO vào Guôi Koàng Oôn dau írOi àiàínG Oại n bling .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    20    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.