Tài liệu tham khảo: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được viết cho sinh viên năm thứ hai sau khi học sinh đã có kiến thức đại cương về lập trình bằng một ngôn ngữ bậc cao, chẳng hạn Pascal, C, Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những cấu trúc dữ liệu thông dụng, nâng cao và những thao tác trên cấu trúc đó. Cung cấp một số thuật toán cơ bản và rèn luyện một số kỹ năng phân tích thuật toán cho sinh viên. | MUCLUC Mục Trang CHƯƠNG 1 TONG QUAN VE CAU TRÚC dữ liệu . Tam qụan trọng cua CTDL GT trong một đề an tin . Xây dựng cấu trúc dữ . Xây dựng giải . Mối quản hệ giữâ cấu trúc dữ liệu vả giải . Đánh gia Cấụ trục dữ liềụ Giai . Cảc tiêu chuẩn đảnh giả cấu truc dữ . Đảnh giả độ phữc táp củả thuảt . Kiều dữ . Khải niệm vê kiêu dữ . Cảc kiểu dữ liệu cơ . Cảc kiểu dữ liệu cộ cấu . Kiệu dữ liệu con . Kiệu dữ liệu tập Caụ hoi va bai CHƯƠNG 2 KỸ THUẬT TÌM KIEM Searching .8 . Khai qụat về tìm . Cac giai thụât tìm kiếm . Đặt vấn . Tìm tuyến . Tìm nhi . Cac giai thụât tìm kiếm ngoai. 14 . Đặt ván . Tìm tuyến . Tìm kiếm theo chỉ Caụ hoi va bai tap. 17 CHƯƠNG 3 KỸ THUẬT SAP XEP SORTING .19 . Khai qụat về sap . Cac giai thụât sap xếp nôi. 19 Sáp xệp bảng phữởng pháp đoi . Sáp xệp bảng phữởng pháp . Sáp xệp bảng phữởng pháp . Sáp xệp bảng phữởng pháp . Cac giai thụât sap xếp ngoai. 60 . Sắp xệp bảng phữởng pháp . Sáp xếp thệo chỉ Caụ hoi va bai tap. 82 ỹiá ÙU Cấu Ttú Dũ Liệu vù ỹiùi 7fauật CHƯƠNG 4 DANH SÁCH LIST .84 . Khai niệm ve danh . Các phệp toán trện danh sách. 84 . Danh sách . Đinh . Biểu diễn danh sach . Các thao tác trên danh sách . ưu nhược điểm va ứng . Danh sách lien . Đinh . Danh sách liên kết . Danh sách liên kết . ưu nhược điếm của danh sách liên . Danh sách han . Hàng . Ngan . ưng dung cua danh sach han chê .147 Cáu hoi vá bái táp. 147 CHƯƠNG 5 CÁY TREE .149 . Khái niệm - Biếu diện cáy. 149 . Đinh nghĩa . Một sô khai niêm liên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    451    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.