Giáo trình kiểm toán

Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đỏi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển | BI AO DUC DAO TAO NO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI GIÁO TRINH Kiemtoan DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌỌdụƯYẺN NGHIỆP SỎ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI THS. TRẦN long chủ biên GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN Dùng trong các trường THCN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NÔI - 2005 Chủ bìén ThS. TRẦN LONG Tập thể tác giả ThS. NGUYỄN THỊ THU THỦY CN. LÊ THỊ BÌNH CN. LUƠNG NHƯ ANH 373 _ 373 7 Mã sô 06 407 05 HN-05

TỪ KHÓA LIÊN QUAN