Từ điển bách khoa toàn thư của Marketing

Trong lĩnh vực năng động của tiếp thị, điều khoản, khái niệm và kỹ thuật mới được nổi lên hàng ngày. Theo dõi của họ là rất khó khăn, nếu không phải không thể. Từ điển này phục vụ như một hướng dẫn toàn diện để tiếp thị hiểu biết, từ vựng và cách sử dụng. Tiếp thị được thảo luận trong tất cả các kích thước của nó, đi xa hơn ý nghĩa của các từ từ nguyên, sắc thái và ý nghĩa hiện tại. Công cụ tham khảo vô giá này bao gồm hơn thuật ngữ, khái. | The Encyclopaedic Dictionary of MARKETING Kaleem Mohammed Khan Mohammed Naved Khan The Encyclopaedic Dictionary of Marketing About the Book In the dynamic field of marketing new terms concepts and techniques are emerging everyday. Keeping track of them is very difficult if not impossible. This dictionary serves as a comprehensive guide to understanding marketing its lexicon and usage. Marketing is discussed in all its dimensions going beyond just the meaning of words to their etymology nuances and current significance. This invaluable reference tool covers more than 5 000 terms concepts theories methods and techniques from the fields of General marketing Consumer behavior Advertising Sales promotion Sales management Retailing International marketing E-marketing Service marketing Examples illustrations figures and charts have been provided in order to better explain some of the terms. Lucidly written this encyclopedic dictionary will serve as a source of ready reference for all those in the area of marketing including students research scholars teachers managers and marketing consultants. Table of Contents Preface Entries A through Z Resources Entries Page no. Entries Page no. 1 II 1 A 03 Encyclopaedic Dictionary of Marketing N 349 B 38 O 364 C 66 P 382 D 145 Q 442 E 176 R 446 F 204 S 472 G 230 T 544 H 244 U 572 I 254 V 579 J 288 W 590 K 291 X 595 L 294 Y 595 M 308 Z 596 Encyclopaedic Dictionary of Marketing A la carte agency One of the types of advertising agencies which offers creative services but does not plan or buy media and consequently does not require recognition from the media thus making small firms to work independently and not dependent on volume of billings. A posteriori contrasts It is one of the types of contrasts used in analysis of variance in examining the overall differences in means with reference to the null hypothesis. These contrasts are made after the analysis. These are generally multiple comparison tests. They enable the researcher to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    16    2    27-06-2022
21    14    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.