WRITING FOR THE REAL WORD - PART 7

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 7', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 6 Recommending USEFUL LANGUAGE excellent very good average not very good terrible I highly recommend it. I recommend it. Check it out. OK but nothing special. I don t recommend it. Give it a miss. I don t recommend it at al 11 Write a suitable comment for each place a restaurant. It s excellent. I highly recommend it. b movie theater c CD store d hair salon e department store f game center 7 A new store Read these notes about a new store then write about it below. When you have finished compare your recommendation with a partner. I - tưár ỈÀ Central MxL ĩeẲŨyeAtĩanỉantiư ĩữlứÂí tuuLsiưíù verỵymt - check it oat ỉ 4 Have you heard about Writing for the Real World 79 8 On the Internet 1 Read these reviews for a movie a CD and a book. Write the correct heading a-c for each review. a Internet Made Easy by Suzie Ryman b The Power Ring c CD Bjorn 5 Greatest Hits 2 Read the reviews again and fill in the blanks. Use the words below. errors loved great difficult highly soundtrack tracks 80 Writing for the Real World 9 Writing task 1 Write a short email to a friend recommending one of the things below. Use the emails in exercise to help you. coffeeshop website nightclub university club 2 Write a short review of a movie CD or book for an Internet store website. You can use the examples in exercise to help you. Look at customers reviews on real websites too. Writing for the Real World .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    17    1    30-06-2022
48    33    3    30-06-2022
23    17    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.