Tài liệu ôn thi triết học

Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi triết học', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 29. . Word Converter - Unregistered http . com Nb Buy Now MỤC LỤC MỤC LỤC 0 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 B. PHẦN NQI DUNG 2 1. Bản chất của quá trình nhận thức 2 . Quan niệm của các trào lưu triết hoc trước về nhân thức 2 . Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất quá trình nhận thức 4 . Các cấp độ của quá trình nhận thức 5 . Nhân thức cảm tính và nhân thức lý tính 5 Nhận thức cảm tính 5 Nhân thức lý tính 7 Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính với lý tính 10 . Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận 10 Nhận thức kinh nghiệm 10 . Nhận thức lý luận 11 . Nhận thức thông thường và nhận thức khoa học 12 Nhận thức thông thường 12 . Nhận thức khoa học 12 2. Thực tiễn 13 . Khái niệm thực tiễn 14 0 . Word Converter - Unregistered http . com JU Buy Now . Các hình thức của hoạt đông thực tiễn 15 3. Vấn đề chân lý 17 . Khái niêm chân lý 17 . Các tính chất của chân lý 18 . Tính khách quan. 18 . Tính tuyệt đối và tính tương đối 18 . Tính cụ thể 19 . Về tiêu chuẩn của chân lý 20 4. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 23 . Thực tiễn là cơ sở đông lực và mục đích của nhân thức 23 . Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý 25 C. KẾT LUÂN 34 TÀI LIÊU THAM KHẢO 37 1 Word Converter - Unregistered http . com A. PHẦN MỞ ĐẦU Ra đời từ những năm 40 của thế kỷ thứ 19 cho đến nay những nguyên lý lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn còn giữ nguyên giá trị lí luận và thực tiễn của nó. Và có thể nói rằng mối quan hệ giữa lí luận và thực tiễn là một trong những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và của lí luận nhận thức mác xít nói riêng. Quán triệt mối quan hệ đó và đặc biệt là về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức đặc biệt là nhận thức khoa học là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động cách mạng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà đất nước ta đang trên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.