JAPANESE FOR BUSY PEOPLE 3

Tham khảo tài liệu 'japanese for busy people 3', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | t r r Ỳ tỉ video fish fishing SHORT DIALOGUES 1. A TH c ás ỉí7 . B 11 i ui-to A V -O If A i L Zrtf o B D 8 1 ft Ạ i L io 1 A Have you ever been to Kyoto B Yes I have. A When did you go B I went last August. 2. ffi Tanaka Kato 1 tfaSRL i-Tteo L fc-M I -3 Ậ 1 5 fWc1 LT iTo lf- tiịli Ị You often make business trips to Osaka don t you Yes. I come and go between Tokyo and Osaka about five times a month. QUIZ I Read this lesson s Opening Dialogue and answer the following questions. 1. 7 77 7 11 m ÍÌOÍ-K tộ 2. 7 77 11 3. MỊ- t o Lil ỶLỊệX ĨK iTA -r o Ặ th L T 4. 7 7 11 ffoZ 1ệIÝ LHi o II Put the appropriate particles in the parentheses. z 1 u ẳ -r w ii 3. tLÝ ft it z t ás Ụ i 4 C QUIZ 45 4. z ỉ X Í Uii A z ộ ẰU CAt I Ill Convert the following verbs into the tz form. 1. 7Ui9 i-t 6. L iT 11. 9 it ib 2. i 7. 12. -ti 7 sóv L Í -t 3. t fz 8. h-tHi-r 13. l ầ t 4. Mí ỉ-r 9. 14. lU i T 5. o i -t 10. 15. tbAltỉ t T IV Complete the sentences with the appropriate form of the verbs indicated. 2. CU 9 i-To 3. z 7 7 tT ỹb 7 -Ì-XỲ Tỉiìh óị 4. ị nì n A9. c9 LiL o . Zi 5. 3AK 0 t i9 c9 lito V Answer the following questions. 1. fctc cli Zfz zw 2. ẩS -Z ÍÌ JB1U Mitl o 4 Z- Li . I. ú 7 ư W- Use . . . tz 9 . . . tz Ụ L ỉ-to 5. MÝ UL i o 2 HÀ Y f Use . tz 9 . tz J L ỉ L tzo 46 QUIZ NEW KANJI 1. th 5ft NEW KANJI .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.