.....JAPANESE FOR BUSY PEOPLE 5

Tham khảo tài liệu '.japanese for busy people 5', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SHORT DIALOGUES 1. L V. z V- z .i t AZ . fc iltt ẠL ATIÍ PltiW. t z Ó it tz ibT-ffo t 5 f L i ULT f o Man May I drink a little sake Nurse Nurse No you can t yet. Bear it a little longer. 2. iLffi Y i tỉ SliQ djffl tr A io m m o k XX. A ihi ZJi 4 Vi L i -5 k i L tzt o btz I T i L tza Yamada I m back Watanabe Oh good. Was Ms. Nakayama there Yamada Yes I saw her and handed her the documents. Vocabulary tz A tc A i w 1 tjii Vi btz-t not good bear endure be patient I m back I m home Welcome home Japanese surname hand over QUIZ I Read this lesson s Opening Dialogue and answer the following questions. 1. IfofiAli - wtzt tz À IZ z imn o z t AliA 1ÌV t- t 2. ifv-f-fAii AZIZ nt Wftif 3. It V - A i Av Z1 i tz t -7 z z b frAAltftli A UỈ-1 At o 4. Av-n-x 0 XtA li IfAi At t ỵ Tt L lib 5. Ư A-íAli AV-V-X 7 4fiz AMZL TlJ A z T 5 t . If A At A T M-BTLitt o b QUIZ 105 II Put the appropriate particles in the parentheses. 1. bf Ặ J LAA cti IH W. 2. Õ A L -f z lí f J Li l . 3. AAĩẨ Ịoĩli olti-itAt o fcJ Lito 4. Jt ỉỹ i-to 5. L d í 1 3 4 Ý M-fr Ò 0 z A i i o 1 Ì 3 ĩ L c 3 III Complete the questions so that they fit the answers. 1. ỈTI LiAiAltnif AUi-ttAt o eR L ÌA A T tz A o 0 2. fAAAItftlf 5 000 HT-fo 3. brAAltHlf AOỈ-ttAAo U-3 t 3 Who 4. z-t- A w AbTt 5. g 0 Ư d 1 6 A ttTf-o Ifo VI Complete the sentences with the appropriate form of the verbs indicated. 1. A L tz r 5Bỹ Z L AltHlf AUf-tLAo ỀH 2. L 1 Ỳ li . Itỉ-ttAio 3. c CO fH i Altnif AO ỉ-tí Ao t liA ĩ Ì. 3 c 3 i 4. á A 1 A-Itnif A O i 44 A Ao 5. ỈTi U A It Hit AOf-t At o 44 3 6. ZZÝ t V . Tf-t o t AAltỗ Ỉ tz f-tt b A T t T-to t t-Alt 106 QUIZ 7. CCIi BMg-jkT-M b. Mt li olỶỈ-ttAo y 6 V Answer the following questions. 1. HMlc MH 7 All AAM HM t fe LWHIi 2. Mt MaóTt t t T-rtf o 3. M -bTli IfAiAT JAhM Tt 4. M cli L c Mt LWftlf MUỈ-ử CAo ll- NEW KANJI NEWKANJI .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    242    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.