JAPANESE FOR BUSY PEOPLE 6

Tham khảo tài liệu 'japanese for busy people 6', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | nt o sleepy L LU earthquake ứU-t Ò war fc til funeral fz 9 -5 be enough Ỉ If b plan schedule rose ball-point pen trousers contract SHORT DIALOGUES 1. A Vi L li MỲ IỈÌÍ . B HỈTti . fiTfllX. L U C L-n i-To A What do you do in your free time B In my free time Well I listen to music and things like that. 2. 12 0 0 I A HiLAUo u tz i iu 3 y y ỳ L fr o -t z i2 Zi- A Lili t o T Ỉ f T tzÍ Watanabe Are you getting used to living in Japan Johnson Well little by little. Watanabe If you re at all inconvenienced please tell me about it anytime. t b LU 0 xtf- y-k tn ZLA-UT-t L iW .L-oU Hili L 0 L i-Ttf o r-r i áóí L i db .Mi ỶrhTTo rt õ L t uu b A . Lili L -i Liti o z z IZ 3ẼSẾỲ LT tz L . o TẤ. h Kimura About tomorrow s athletic meeting what happens if it rains Suzuki If it doesn t stop by six in the morning it ll be called off. Kimura If it s not clear lit. not understandable what should I do Suzuki In that case please make sure by phoning here. 134 SHORT DIALOGUES J Vocabulary -tH T-o A ft 6 Mfo -r-9 c i Af f - TL ỳjh I rt i L tz Lm living life get used to little by little suffix be mconvenienced troubled embarrassed any- sometime big meeting conference tournament stop discontinuance interruption make sure QUIZ I Read this lesson s Opening Dialogue and answer the following questions. 1. X ỉ X Í All AC A TA b L i L t-- a 2. Ali u x AA Ờ-H 3. A VC Wil AT M X 61 AA ÀV AAHiAAo . a 4. X ỉ X Í All AH il AAo 0 2 n ư L A lí Ò X Al- lib 5. AAZ A u ẳ-ttA o iW li HỈ6 Ml- rtầiỲ 4AhAl-TH í ỉ ỉ. i t ĩ A II Put the appropriate particles in the parentheses. 1. M li -A V X A 2. ÍĂÍÍ B . i to 3. M V A Hí Li-To M m AT Hi-AAAo 4. 6 BA A6 HAb LT A L k o QUIZ 135 5. 1 iè 2 ị ư ĩ 1 6. AHIi t 9 1 9 7. Ặ -A itt. m Tfi o ÍM2 9 Ặiộlrt L7 04uz Tt ỈTo K HÁ ị ftoTH 2 t o 5 t III Complete the questions so that they fit the answers. 1. ậ ẤTtto ị 7Mf 7 -21-xỳ M T 6 t AiLTo c 2. CKíi S HT tìÁ CtK i r V I3LTA t ỉt. 3. Oi MAmt- ẮTtt. 11 i L ÌẾỲ T6 xW Ấ Ct T b L IV Complete the sentences .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    846    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.