JAPANESE FOR BUSY PEOPLE 7

Tham khảo tài liệu 'japanese for busy people 7', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 11. Kanji for recognition 164 NEW KANJI LESSON 15 A FORGOTTEN UMBRELLA to ir. Brown takes care of Mr. Yamamoto s umbrella. ýyyy Ỉ0Ộ XzK y 7 yy iz ft-o zb vtL . ijj y Ĩ C ic iL i CT tt o . tf Mt ỸCO t ĩ ỉL co ĨÌ2 -7 f H h ihy í Cy Ml i L fciK L ộ L ầ L i i o 7 Ợ y io ầ L 5 o ỉ tz 0 LHầ-tt bo 4 X t y 7 V n Ỉ-To Ẩiỉ u -V3 c K. L ifo ýyyy-. iJj í z tzb b cLỉi o tL I tzh WỶHo 9 li-olt At the health club. 9 1-t lỶ ỳ ỹ ử y 7 ỹ ù y 7 ỹ 7 íi J 9 C í ỉ fo ỉ Jt 9 r ito C i 4H Ỷ i t ì A í i ỉ 1 i ỉ J4tWo ỉi th itíi tu i Wo CH 7 í Ạ Ấ -W. 6B Z wt k X. o HtJ c h H cLT 00 V. tz L 7ỷ ICo Brown When I went to the health club yesterday I ran into Mr. Yamamoto. Watanabe Mr. Yamamoto The Mr. Yamamoto who came here the day before yesterday Brown Um. He said he is a member of that dub. Watanabe Oh by the way he left and forgot his umbrella. What shall I do with it Brown I ll take care of the umbrella. I ll probably meet him again. When I next go to i- health dub I ll take it with me. Watanabe Oh then please take it. Brown If I see Mr. Yamamoto I ll give it to him. If I don t I ll leave it at the receptKB desk. Receptionist Good morning. Brown Good morning. Is Mr. Taro Yamamoto coming here today Receptionist You mean the Mr. Yamamoto who s a member here He s coming today at six -the evening. Brown Is he This is his umbrella. If he s coming at six may I leave it here now Receptionist Yes of course. Brown When he comes please give it to him. Receptionist Yes certainly. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    22    1    07-07-2022
30    18    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.