JAPANESE FOR BUSY PEOPLE 8

Tham khảo tài liệu 'japanese for busy people 8', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | The lottery is held every year on or around the second Sunday of January and the lucky whiners receive things like bicycles or portable radios or consolation prizes of commemorative postage stamps. The ending of this sentence T Ỉ is the equivalent of T t and belongs to a bookish style of writing. PRACTICE KEY SENTENCES 1. - 7 9 tưỉtĩt fc Jtyil iTofzo 2. ii c Ỉ li Ỉ 1. Yesterday was warm so I went swimming with my friend. 2. When I opened the box it the inside was empty. Vocabulary 7 empty EXERCISES I Practice the following patterns by changing verbs and adjectives as in the examples given. A. ex. ẠÍ o hf l 1 X Ó K - Í1 ữ o Í4I1 ÍẰÍ1 ffofco ÍẤ 1 iT frtf o tzB 1. 2 X í n m É lầ 2. ffl i All lOBệi ệiì 3. 3 2 7 7-i4l ÍT 4. 5. Cl A 194 PRACTICE B. ex. SJỹ Cll B-Ỳí Cíi B í Cli I -U HU o B í Cli Ỹ U - o H 2ẤJ1 V WL - co 1. wii L -c-r 2. ĩ 3. Ẳz-i u T-r 4. 7 kxbýyii Ì-r TT 5. Z Ộ c. ex. ỹỆ T-to 1 X í D. ex. XỈXÍ CII 7ẼMA o XỈXí Cli TÉMVIÌ X ỉ X í ẤJ1 xMTc-7 Aco XỈX2 CI1 7ẼMTIÌ 1. Z D tH T-r L-r 2. XỈXÍ Cli iĩỉTị 3. -h T-r Uif 4. 5. ub3K 5X lX Dym nu 7 9 i Ý faLtz. 09 ÍUHU 1. L tz -tfA t L 1 K . 2. 6Bệlz 3. E 1- - tz Z A- . -7 í 4. u tz 1bỉ tz ĩ L EXERCISES 195 5. L hU oỤỲ L cO L C 6. tz V 7. - K C lĩ 9 7 iir r-r 8. ffiỶ ẤJÌ 71 FỲ ẴTi 9. L c i rj ỉí tLM-i 10. i c í II Make dialogues by changing the underlined parts as in the examples given. A. ex. Q 7 A 7 L w ua. I1Ạ- ứ- A liV T M3 I f-To 1. z 7 rBL bí Set ữ A 1 2. z 7 -r-y ffl 3. HLL 4. z 7 ML i L -r u D B. ex. Q M 7 -3 lí I A liiY -r T Ml 1. M 7 o 2. z 7 L L J Ư 3. M 7 X- 7 4. im 7-70 5 b Oij III Practice the following pattern by changing the underlined parts as in the example given. ex. Xỉ n ỲoT n . r 11 TX_ h 1. it miL c -r-r L XoT iL c Ilk 2. S. Ti iL 3. Hi i L c. ioT iL c 4 X t t 4. UCÍ miL 11 òn 196 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    36    2    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.