JAPANESE FOR BUSY PEOPLE 10

Tham khảo tài liệu 'japanese for busy people 10', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | bối toilet 79 7 ộ what kind of 153 - something is wrong 68 Ộ implement machine appliance tool 79 arrival 128 7 te ụ i L tz At. How have things become 56 t ộ Ò- tofu 44 Ộ u J 7 coworker 141 bl long distance 160 -5 go through past 79 E í Bệ when while 128 bl X o iKf 1 special extraordinary 203 t 2 6 T by the way 49 well incidentally 225 bl L T as in the capacity of 128 bl 1 b which 9 bl t b Í i who 28 bl t b T t either 99 bl b t both 11 bl - rì informal contraction of bl 12 X some- any place 198 bl - ỉ rt ộ ÍXẼ special limited express 93 z A which 10 bl bl arrive reach 16 bl X u next neighboring 92 bl ĨÌ k sumo ring 153 bl 0 1 fly 44 bl ỉ -ỉ jE í -ỉ stop 67 stay stop at 74 bl Ụ A bout 153 blUỉAÍÍÍ blỤỈ ÍTt business contact 39 bl -5 pick up get take pass 16 207 bl fl T t anything 28 correct improve repair 33 ĩ get well be fixed 67 h -Ut long 21 X z Ỗ f Ỗ around the middle 86 quite very 39 not any at all 62 11 fl 11 b must 99 Ù A contents 15 ì6 view 111 b while . -ing at the same time 111 ĩ pass away be lost missing disappear 121 If why 116 - bl Ộ fermented soybeans 197 - bl understanding consent 154 bl and so forth bl 7 such as 226 I IhJ some- any thing some any 178 b if 167 b ÌB 7 learn 28 -5 become 49 Ĩ1 ring 197 -5 I ĩ bl I see 86 fl -5 get used to 135 bl T T t H bl Ệ - T t undoubtedly 225 . Dp southern part 225 II . bitter 197 11 T difficult poor at 213 llílộx ẩó-ỉbe interested in 111 I difficult awkward 191 II -5 decide make do it 49 11 t baggage cargo 56 Il ộ X X matriculation Il ộ X í x ầt matriculation fee 99 tó take off 33 fl ti t sleepy 134 fl -5 sleep go to bed 34 fl i end of the year 178 7 agricultural chemical 111 ot ii later 191 7 tỉ õ I wonder 192 r T since because 141 7 X T X T of all among 7 X ư ĩ extend stretch postpone 225 D IĨ 7 rì -er more less 6 X I ĩ X 11 in addition to 226 X I ĩ ỉ climb 44 r i ft Ụ II around 153 X L ư Ụ ĩ take it easy 198 li ẩó in case occasion circumstance 128 i barbecue 122 If fl Í . . ỉ E if . -er more less then . 178 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    1000    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.