Cách sử dụng từ "by"

This was painted by Picasso By là một giới từ đa dụng có thể được dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ xem một số ứng dụng cơ bản của từ "by": | Cách sử dụng từ by This was painted by Picasso By là một giới từ đa dụng có thể được dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ xem một số ứng dụng cơ bản của từ by Chúng ta dùng by để biểu thị việc gì đó được làm We send a postcard or a letter by post. We contact someone by phone or by email. We pay for something by credit card or by cash. Something happens by mistake by accident or by chance. We use by to show how someone travels They came by car by taxi by train by plane. Ghi chú không sử dụng the my hay a khi bạn dùng by . Thay vào đó bạn dùng On the plane In my car. On a boat. Chúng ta có thể dùng by với V-ing để biểu thị điều gì đó đã xảy ra She passed her test by studying hard. I got into the house by using my key. By trong câu bị động Trong câu bị động chúng ta dùng by để biểu thị ai hoặc cái gì thực hiện hành động This was painted by Picasso. This house was built by my grandfather. I was invited by Sarah. By với tính tư By có thể được dùng sau những tính từ We were surprised by the news. I was shocked by his death. She was astonished by his request . Ghi chú at có thể được dùng thay cho by ở những câu trên. They were impressed by my exam result. with can also be used By dùng như next to By được dùng có nghĩa là next to hoặc beside . My dog came and sat by me. She sits by the window in her class. Dùng by để chỉ an amount

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    496    3    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.