Ngữ âm - Trọng âm của từ

Phát âm và trọng âm của từ là rất quan trọng, đặc biệt khi bạn muốn giao tiếp hiệu quả với một người khác. Nếu bạn nói giống như nói ngọng hay phát âm sai, thì người nghe dễ hiều nhầm hoặc không hiểu bạn nói gì. i | Ngữ âm - Trọng âm của từ Phát âm và trọng âm của từ là rất quan trọng đặc biệt khi bạn muốn giao tiếp hiệu quả với một người khác. Nếu bạn nói giống như nói ngọng hay phát âm sai thì người nghe dễ hiều nhầm hoặc không hiểu bạn nói gì. Ví dụ Interesting có 4 âm tiết in ter est ing. Trọng âm của từ này nằm ở âm tiết đầu tiên IN - IN ter est ing. Thế nào là trọng âm từ Trọng âm từ là lực phát âm được nhấn vào một âm tiết nhất định trong một từ. Khi ta đọc đến âm tiết này thì lực phát âm sẽ mạnh hơn khi phát âm các âm tiết khác. Để làm dạng bài tập này trước tiên các bạn phải nhớ rằng trọng âm chỉ rơi vào những âm tiết mạnh tức là những âm tiết có chứa nguyên âm mạnh nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số quy tắc chung nhất để nhận biết trọng âm tiếng Anh hi vọng nó sẽ giúp các bạn hiểu thêm về cách dùng của các cách phát âm của từ. 1 Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ Danh từ PREsent EXport CHIna TAble Tính từ PREsent SLENder CLEver HAPpy Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ ENter TRAvel Open. Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu. Ví dụ FOllow BOrrow. Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm. Ví dụ PAradise EXercise 2 Trọng âm vào âm tiết thứ hai Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ví dụ to preSENT to exPORT to deCIDE to beGIN Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đó nhận trọng âm. Ví dụ proVIDE proTEST aGREE. Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm. Ví dụ deTERmine reMEMber enCOUNter. 3 Trọng âm rơi vào

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.