Danh từ - Nouns

'What type of noun is book?' Bạn có thể đã biết danh từ là một loại đồ vật. Ví dụ: 'table' và 'car' cả hai đều là danh từ. Nhưng ở đây chúng ta sẽ xem xét nhiều dạng của danh ừ khác nhau và làm thế nào để phân biệt được chúng: Danh từ chung - common (concrete) nouns Như đã nói ở trên, 'car' và 'table' là danh từ chung. | Danh từ - Nouns What type of noun is book Bạn có thể đã biết danh từ là một loại đồ vật. Ví dụ table và car cả hai đều là danh từ. Nhưng ở đây chúng ta sẽ xem xét nhiều dạng của danh ừ khác nhau và làm thế nào để phân biệt được chúng Danh từ chung - common concrete nouns Như đã nói ở trên car và table là danh từ chung. Những danh từ này chúng ta có thể sờ nhìn cảm ngửi hoặc nghe thấy. Về vơ bản những danh từ này có mối liên hệ với các giác quan của chúng ta. What a delicious apple. Please open the window. I put it in my pocket. Danh từ riêng - proper nouns Danh từ riêng chỉ người hoặc địa danh. Chúng ta dùng chữ cái viết hoa để chỉ danh từ riêng. Jack will go shopping tomorrow. She comes from Russia. The Nile is the longest river. Danh từ trừu tượng - abstract nouns Những danh từ này nói đến những thứ mà chúng ta không trải nghiệm được với các giác quan của chúng ta. Các danh từ trừu tượng liên quan tới Tình cảm love hate trạng thái peace beauty khái niệm faith truth and sự vận động education progress . Những hậu tố sau thường đứng sau những danh từ trừu tượng -tion -ism -ity -ment -ness -age -ence -ship -ability -acy He takes a lot of pride in his work. India has an interesting culture. Do you ever give to charity Danh từ tập hợp - collective nouns Danh từ tập hợp chỉ một nhóm người vật hoặc động vật. A flock of birds. A herd of cattle. My family is important to me. Đại từ -pronoun Đại từ được dùng thay cho danh từ để miêu tả người hoặc vật. That bag is his. I am here. It is good. Danh từ đếm được - countable nouns Danh từ đếm được được dùng để miêu tả những danh từ số ít car và danh từ số nhiều cars

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.