Câu nào bị sai? Which sentences have mistakes?

Đọc 10 câu dưới đây và quyết định xem câu nào có lỗi. Nếu bạn có một số câu trả lời sai, bạn có thể click vào Hướng dẫn ở cuối bài để tìm hiểu tại sao câu đó sai hay đúng nhé. | Câu nào bị sai Which sentences have mistakes Đọc 10 câu dưới đây và quyết định xem câu nào có lỗi. Nếu bạn có một số câu trả lời sai bạn có thể click vào Hướng dẫn ở cuối bài để tìm hiểu tại sao câu đó sai hay đúng nhé. The whale is the largest mammal. r correct J 1 mistake They are all going accept me. mistake c r _ correct I easy found the shop. J 1 mistake r correct Excuse me can you make a photograph of me and my friend r . mistake r _ correct I m going to having a holiday soon. r _ correct r . mistake Where does he lives r correct J 1 mistake Please taking off your shoes in this room. J 1 mistake r correct I have ate breakfast. r correct FT 1 mistake Everyone have done their homework. J 1 mistake r correct It s open every day until midnight. r . mistake c .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    21    1    07-07-2022
96    36    6    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.