Luyện tập với thì Quá khứ

Hãy hoàn thành 10 câu dưới đây bằng cách sử dụng động từ thì quá khứ hoặc quá khứ phân từ, với những động từ gợi ý trong ngoặc. Bạn hãy cẩn thận với chính ta nhé. Xem thêm các bài học: Past Simple - Quá khứ thường Quá khứ hay Phân từ - Past Simple or Past Participle? | Luyện tập với thì Quá khứ Hãy hoàn thành 10 câu dưới đây bằng cách sử dụng động từ thì quá khứ hoặc quá khứ phân từ với những động từ gợi ý trong ngoặc. Bạn hãy cẩn thận với chính ta nhé. Xem thêm các bài học Past Simple - Quá khứ thường Quá khứ hay Phân từ - Past Simple or Past Participle I lose ----------1 my mobile phone yesterday. Don t worry she bring your bag with her. a coffee but I didn t drink it. I buy He said that he feel 1 tired. They leave 15 minutes ago. Have you ever ride la horse She s never swim lin a race before. We haven t ring Ithem yet. The farmer was bite 1 by his dog. Has she ever send lyou a Christmas Card Đáp án 1. lost 2. brought 3. bought 4. felt 5. left 6. ridden 7. swum 8. rung 9. bitten .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    103    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.