Luyện tập với thì Quá khứ

Hãy hoàn thành 10 câu dưới đây bằng cách sử dụng động từ thì quá khứ hoặc quá khứ phân từ, với những động từ gợi ý trong ngoặc. Bạn hãy cẩn thận với chính ta nhé. Xem thêm các bài học: Past Simple - Quá khứ thường Quá khứ hay Phân từ - Past Simple or Past Participle? | Luyện tập với thì Quá khứ Hãy hoàn thành 10 câu dưới đây bằng cách sử dụng động từ thì quá khứ hoặc quá khứ phân từ với những động từ gợi ý trong ngoặc. Bạn hãy cẩn thận với chính ta nhé. Xem thêm các bài học Past Simple - Quá khứ thường Quá khứ hay Phân từ - Past Simple or Past Participle I lose ----------1 my mobile phone yesterday. Don t worry she bring your bag with her. a coffee but I didn t drink it. I buy He said that he feel 1 tired. They leave 15 minutes ago. Have you ever ride la horse She s never swim lin a race before. We haven t ring Ithem yet. The farmer was bite 1 by his dog. Has she ever send lyou a Christmas Card Đáp án 1. lost 2. brought 3. bought 4. felt 5. left 6. ridden 7. swum 8. rung 9. bitten .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN