Cách dùng câu tường thuật - Reported Speech

The priest said (that) he saw her legs. We use reported speech when we want to repeat what someone had previously said. Let's look at the difference between direct speech and reported speech: Direct Speech - The priest said = 'I see her legs.' Reported Speech = 'The priest said (that) he saw her legs.' | Cách dùng câu tường thuật - Reported Speech The priest said that he saw her legs. We use reported speech when we want to repeat what someone had previously said. Let s look at the difference between direct speech and reported speech Direct Speech - The priest said I see her legs. Reported Speech The priest said that he saw her legs. Trong câu tường thuật chúng ta cần dùng động từ ở thì quá khứ. Như các bạn thấy ở ví dụ trên see được đổi thành saw khi chúng ta chuyển sang câu tường thuật. Câu tường thuật có nghĩa là ta thuật lại những gì mà người khác đã nói do vậy phải dùng thì quá khứ. Đổi sang thì quá khứ để tạo câu tường thuật Đây là một số động từ quan trọng được đổi khi chúng ta dùng câu tường thuật am becomes was Direct John I am going. Reported John said that he was going. is becomes was Direct John She is tall. Reported John said that she was tall. do becomes did Direct John I always do my homework. Reported John said that he always did his homework. does becomes did Direct John My mother does the cleaning. Reported John said that his mother did the cleaning. have becomes had Direct John I have your number. Reported John said that he had my number. has becomes had Direct John He has caught a cold. Reported John said that he had caught a cold. go becomes went Direct John I go shopping on Sunday. Reported John said that he went shopping on Sunday. will becomes would Direct John I will call Frank. Reported John said that he would call Frank. can becomes could Direct John I can ride a horse. Reported John said that he could ride a horse. want becomes wanted Direct John I want a girlfriend. Reported John said that he wanted a girlfriend. Khi chúng ta không đổi thì của động từ Khi câu tường thuật dùng thì quá khứ rồi thì chúng ta không cần đổi một lần nữa Direct John I broke my arm. Reported John said that he broke his arm. Nhưng chúng ta cũng có thể đổi thì Quá khứ sang Quá khứ hoàn thành Direct John I broke my arm.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN