Quá khứ hay Phân từ - Past Simple or Past Participle?

"She saw it" hay "She has seen it" Khi nào dùng simple past tense Chúng ta dùng thì quá khứ thường để chỉ hành động đã xảy và kết thúc trong quá khứ. Chúng ta không cần phải nói rõ xảy ra khi nào. Điều quan trọng là nó đã xảy ra và bây giờ không còn xảy ra nữa. 'She saw it' Khi nào dùng past participle Quá khứ phân từ được dùng trong những thì sau: Hiện tại hoàn thành - Present Perfect | Quá khứ hay Phân từ - Past Simple or Past Participle She saw it hay She has seen it Khi nào dùng simple past tense Chúng ta dùng thì quá khứ thường để chỉ hành động đã xảy và kết thúc trong quá khứ. Chúng ta không cần phải nói rõ xảy ra khi nào. Điều quan trọng là nó đã xảy ra và bây giờ không còn xảy ra nữa. She saw it Khi nào dùng past participle Quá khứ phân từ được dùng trong những thì sau Hiện tại hoàn thành - Present Perfect She have seen it. Quá khứ hoàn thành - Past Perfect She had seen it. Tương lai hoàn thành - Future Perfect She will have seen it. Câu điều kiện loại 3 - 3rd Conditional She would have seen it. Bị động - Passives It was seen. Hãy đọc những câu dưới đây và chọn động từ đúng để hoàn thành câu nhé. I__to him already. K 1 speak r spoke r spoken She has me for a long time. 7 1 know FT known knew My brother_my car keys. L hidden L hide c hid Have you ever_a ghost u _ see saw seen She has__away her old clothes. r throw threw thrown I have never on a .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
119    356    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.