Các động từ chơi thể thao - Do Play Go - Phần 2

'Do yoga? Play yoga? Go yoga?' Bạn chọn cụm từ nào? Chúng ta dùng các động từ play, do và go với các môn thể thao và các hoạt động. Đây là một số thông tin để bạn phân biệt cách dùng các từ mày một cách chính xác: play Play được dùng với các môn thể thao với bóng khi chúng ta chơi ganh đua với đối thủ khác: 'How often do you play tennis?' - tennis là môn thể thao với bóng. 'I play poker with my friends on Friday night.' - poker là một trò chơi. | Các động từ chơi thể thao - Do Play Go - Phần 2 Do yoga Play yoga Go yoga Bạn chọn cụm từ nào Chúng ta dùng các động từ play do và go với các môn thể thao và các hoạt động. Đây là một số thông tin để bạn phân biệt cách dùng các từ mày một cách chính xác Play Play được dùng với các môn thể thao với bóng khi chúng ta chơi ganh đua với đối thủ khác How often do you play tennis - tennis là môn thể thao với bóng. I play poker with my friends on Friday night. - poker là một trò chơi ganh đua. Chúng ta chơi để thắng. I don t like playing computer games. - computer games mang tính ganh đua vì vậy chúng ta cũng dùng play. do Do được dùng trong các hoạt động giải trí hoặc các môn thể thao không có tính đồng đội mà không chơi với bóng I heard that you do karate. - karate là một hoạt động không mang tính đồng đội. I do crossword puzzles in my free time. - crossword puzzles không mang tính ganh đua vì chơi một mình. go Go được dùng với các hoạt động kết thúc bằng -ing. Chúng ta đi đâu đó để làm việc gì đó I m going fishing on Sunday. Are you going skiing this winter She said she was going swimming. Xem thêm bài Các động từ chơi thể thao - Do Play Go - Phần 1 Bây giờ hãy chọn từ đúng điền vào chỗ trống nhé Do you want tohiking with me play do c go Have you ever ice-hockey played gone done I findyoga to be very relaxing. doing going 17 1 playing They sailing yesterday. played u did went _chess is a good mental excercise. Going Doing .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.