Hiện tại hoàn thành với For và Since

For và since là 2 từ rất phổ biến với thì Hiện tại Hoàn thành. For Chúng ta dùng for để nói về khoảng thời gian. Vd. "I haven't smoked for weeks." Since Chúng ta dùng since để nói về một thời điểm nhất định, hoặc lúc mà hành động đó bắt đầu. | Hiện tại hoàn thành với For và Since For và since là 2 từ rất phổ biến với thì Hiện tại Hoàn thành. For Chúng ta dùng for để nói về khoảng thời gian. Vd. I haven t smokedfor weeks. Since Chúng ta dùng since để nói về một thời điểm nhất định hoặc lúc mà hành động đó bắt đầu. Vd. I haven t smoked since 2010. Để biết rõ từ nào dùng với câu này tất nhiên giống như những bài học khác bạn phải luyện tập thôi. Bạn hãy chọn for hoặc since cho những câu dưới đây. 1. I have lived in London_six months. since for 2. I have dancedI was small. for since 3. She hasn t had a day off__three months. for since 4. I ve lost so much flexibility_I injured my leg. since for 5. They have all improved in attitudethe headmaster talked to them. since for 6. Wars have been happening__centuries it won t ever change. since for 7. I haven t been on holidayages. since for 8. I haven t eaten that muchChristmas. since for 9. I haven t been on holiday last .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.