Những từ thông dụng - Common words

Trang web đã liệt kê danh mục các từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh. Những câu dưới đây bao gồm một số từ trong danh sách này và nhiệm vụ của bản là điền những từ đó vào chỗ trống. Những từ mà tôi chọn được xếp thứ tự thông dụng từ 1-200. Sử dụng một trong 10 từ để hoàn thành câu. | Những từ thông dụng - Common words Trang web đã liệt kê danh mục các từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh. Những câu dưới đây bao gồm một số từ trong danh sách này và nhiệm vụ của bản là điền những từ đó vào chỗ trống. Những từ mà tôi chọn được xếp thứ tự thông dụng từ 1-200. Sử dụng một trong 10 từ để hoàn thành câu. Trong một số trường hợp có thể điền nhiều từ vào cùng một chỗ trống. Bạn có thể viết ý kiến của bạn ở bên dưới nhé. Missing Words From Are Name Men Help His Your Words Were The Which word goes in each gap going to stay in London next year 2. I live in----Imost exciting city in the world. 3. My brother went to bed. Can I have---Ipudding 4. Hello my-------lis Caroline. t multitask as well as women. I ve fallen over and I can t get up a good student when you were younger 8. Emily ------------Ihouse is bigger than mine. 9. Move your left arm-------------Ithe red circle to the blue circle. 10. There are so many-----------lin the English dictionary how am I supposed to learn them all

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.