Tính từ "-ed" hay "-ing"

Ôn tập lại bài học về tính từ kết thúc bằng -ed và -ing. Hãy so sánh hai câu dưới đây để bạn hiểu rõ hơn nhé. | Tính từ -ed hay -ing Ôn tập lại bài học về tính từ kết thúc bằng -ed và -ing. Hãy so sánh hai câu dưới đây để bạn hiểu rõ hơn nhé. I am surprised at the news. This news is so surprising. Bạn có thể tham khảo thêm bài học dưới đây trước khi làm bài tập. Tính từ với -ed và -ing. Bây giờ bạn hãy điền từ đúng vào chỗ trống nào. 1 - I worked hard all day. Now I feel tired tiring 2 - She s_of her job. She s looking for another. boring bored 3 - We were__to hear he s 50. He looks much younger. surprised surprising 4 - The book I m reading is__. interesting interested 5 - You look__. What s wrong worrying worried 6 - We had a__time at the restaurant. The place is awful. shocking shocked 7 - Some of his comments were insulted insulting 8 - My exam results were a little disappointed disappointing 9 - There s nothing more__than riding on a rollercoaster. excited exciting 10 - Did you see the magician He was amazed .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.