Present Perfect or Past Simple

Các học viên luôn thấy rất khó có thể phân biệt được Thì Hiện tại hoàn thành và Quá khứ thường. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài này và làm bài tập để hiểu hơn cách dùng giữa hai thì. Bài học tham khảo: Cách dùng thì Hiện tại hoàn thành | Present Perfect or Past Simple Các học viên luôn thấy rất khó có thể phân biệt được Thì Hiện tại hoàn thành và Quá khứ thường. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài này và làm bài tập để hiểu hơn cách dùng giữa hai thì. Bài học tham khảo Cách dùng thì Hiện tại hoàn thành Thì Quá khứ thường HTHT và QK - Present Perfect vs Past Simple Nếu bạn có thắc mắc gì hãy viết ở phần comment bên dưới nhé. 1. I grow ---------1 up by the seaside. 2. I grow ---------1 up a lot in the last few years. 3. Yesterday I go --------1 to the cinema. 4. I have not see ---------1 the new ballet movie yet. I might go tomorrow. 5. My brother buy ------- I a flat when he was 22. walk all the way home by yourself last night Please don t do that again it s dangerous. 7. Philippa be coming out in her room all day I don t think she s ever 8. I work at a restaurant over Christmas. 9. you finished your homework yet 10. I think I my phone. I dropped it in the bath. Đáp án 1. grew 2. have grown 3. went 4. seen 5. bought 6. did 7. has been 8. worked 9. have 10. have .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    12    1    01-07-2022
34    16    1    01-07-2022
93    20    1    01-07-2022
35    17    1    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.